Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)


GadzhievaZD

GadzhievaZD's picture
Lastname: 
Gadzhieva
First name: 
Zul?ya
Middle name: 
Dzhamaldinovna
Sex: 
Female
Country: 
Russia

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Sharapudinov I. I., Gadzhieva Z. D. Sobolev Orthogonal Polynomials Generated by Meixner Polynomials