Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)


IvanovBV

IvanovBV's picture
Lastname: 
Ivanov
First name: 
Boris
Middle name: 
Vsevolodovich
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Aslanov V. S., Ivanov B. V. Chaotic Motion of Nonlinear System