Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)


NazarovaEV

NazarovaEV's picture
Lastname: 
Nazarova
First name: 
Ekaterina
Middle name: 
V.
Sex: 
Female
Country: 
Russia

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Nazarova E. V., Khalova V. A. Equiconvergence Theorem for Integral Operator with Involution