Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)


NovikovDА

NovikovDА's picture
Lastname: 
Novikov
First name: 
D.
Middle name: 
А.
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Manzhosov V. K., Novikov D. А. Impact System Motion Modes Simulationat Periodic Force Effect