Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)


alex_ratushnyy

alex_ratushnyy's picture
Lastname: 
Ratushny
First name: 
Aleksandr
Middle name: 
Vasilyevich
Sex: 
Male
Position: 
Аспирант
Country: 
Russia

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Zemlyanukhin A. I., Bochkarev A. V., Ratushny A. V., Chernenko A. V. Generalized model of nonlinear elastic foundation and longitudinal waves in cylindrical shells