Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)


rzhonsnitskiy

rzhonsnitskiy's picture
Lastname: 
Rzhonsnitskiy
First name: 
Alexey
Middle name: 
V.
Sex: 
Male
Position: 
старший преподаватель
Country: 
Russia

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Kashtanova S. V., Rzhonsnitskiy A. V. Cylindrical shell with a circular hole under various loads: Comparison of analytical and numerical solutions