Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)


ShcherbakovVI

ShcherbakovVI's picture
Lastname: 
Shcherbakov
First name: 
Viktor
Middle name: 
Innokentievich
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Solovyev V. M., Irmatov P. V., Irmatova M. S., Shcherbakov V. I. Technology of Building Femur Bones Solid Models Based on Data from Computerized Axial Tomography
Shcherbakov V. I. Dini – Lipschitz Test on the Generalized Haar Systems