Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)


SherstyukovVB

SherstyukovVB's picture
Lastname: 
Sherstyukov
First name: 
Vladimir
Middle name: 
Borisovich
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Sherstyukov V. B. The problem of Leont'ev on entire functions of completely regular growth
Tikhonov I. V., Sherstyukov V. B., Petrosova M. A. Gluing Rule for Bernstein Polynomials on the Symmetric Interval
Tikhonov I. V., Sherstyukov V. B., Petrosova M. A. Bernstein Polynomials for a Standard Module Function on the Symmetric Interval