Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)


TuktamishevVS

TuktamishevVS's picture
Lastname: 
Tuktamishev
First name: 
V.
Middle name: 
S.
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Lokhov V. A., Nyashin Y. I., Tuktamishev V. S. Development of the Decomposition Method in Mechanics of Solids