Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)


KhudaverdiyevKI

KhudaverdiyevKI's picture
Lastname: 
Khudaverdiyev
First name: 
K.
Middle name: 
I.
Sex: 
Male
Country: 
Azerbaijan