Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)


SholomovKI

SholomovKI's picture
Lastname: 
Sholomov
First name: 
Konstantin
Middle name: 
Igorevich
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Rezchikov  . F., Kushnikov V. A., Ivashchenko V. A., Bogomolov A. S., Filimonyuk L. Y., Sholomov K. I. The Dynamical Cause-effect Links’ Presentation in Human-machine Systems