Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)


KushnikovVA

KushnikovVA's picture
Lastname: 
Kushnikov
First name: 
Vadim
Middle name: 
Alexeevich
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Khamutova M. V., Kushnikov V. A. A Model for Forecasting Characteristics of Floods Affecting the Value of the Caused Damage
Rezchikov  . F., Kushnikov V. A., Ivashchenko V. A., Bogomolov A. S., Filimonyuk L. Y., Sholomov K. I. The Dynamical Cause-effect Links’ Presentation in Human-machine Systems
Kushnikov V. A., Bogomolov A. S., Adamovich K. Y. Mathematical Model for Predicting the Safety Parameters of Regional Road Transport System