Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)


SvishchikovaMV

SvishchikovaMV's picture
Lastname: 
Svishchikova
First name: 
Marina
Middle name: 
Vladimirovna
Sex: 
Female
Country: 
Russia

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Kolbin V. V., Svishchikova M. V. A direct method of stochastic optimization