Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)


ZakharovAM

ZakharovAM's picture
Lastname: 
Zakharov
First name: 
Andrei
Middle name: 
Mikhailovich
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Prokhorov D. V., Zakharov A. M., Dudov S. I. Avgust Petrovich Khromov
Dudov S. I., Zakharov A. M., Prokhorov D. V., Khromov A. P. Petr Lavrentievich Ulianov
Prokhorov D. V., Zakharov A. M., Dudov S. I. Август Петрович Хромов (к 75-летию)
Zakharov A. M. Владимир Васильевич Голубев в Саратовском университете
Prokhorov D. V., Zakharov A. M. Integrability of a Partial Case of the Lowner Equation
Khalova V. A., Zakharov A. M. Chronicle of the Scientific Life
Prokhorov D. V., Dudov S. I., Zakharov A. M., Poplavskii V. B., Rozen V. V., Sidorov S. P. In Memory of Alexandr Yu. Vasiliev
Prokhorov D. V., Zakharov A. M., Zherdev A. V. Solutions of the Loewner equation with combined driving functions