Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)


Izv. Sarat. Univ. Math. Mech. Inform., 2021, vol. 21, iss. 1

Full Text (PDF): 
Published online: 
01.03.2021