Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9791 (Print)
ISSN 2541-9005 (Online)


Izvestiya of Saratov University. Mathematics. Mechanics. Informatics, 2023, vol. 23, iss. 3